Thursday, August 18, 2005

Feasgar luain ...

Is mi air chuairt ... Oh uill, saoil mi ma deannain sin ;-). Mar as abhaist teid mi dhan obair. An drasda tha mi ag obair feasgar luain :(, mar sin cha bhi tide agam airson cuairt di-luain no moran eile . Oh - chan eil sin ceart ... tha mi a' seinn :-). Tha Coisir Sgire Phort Righ a' tighinn comhla feasgar luain agus saoil mi ma bhios duine sam bith a ' cantail ... " gun cualas fuaim nach buathach leam..". Chan eil teud againne ... ach co-dhiu, tha sinn a' deanamh deiseil airson am mod ann an Earradh Gaidheal ann an t-sultain.

Ma thilleas sibh agus nuair a bheil uidh agaidh, carson nach innis sibh dhomh de ni sibhse feasgar luain? Agus ma tha sibh ag iarraidh, innsidh mi an sgeuladh bhon oran seo dhaibhse an ath thuras :-).

9 Comments:

At 1:29 AM, Blogger Graisg said...

Meall do naidheachd. ‘S e blog Sgitheanach a th’ againn a-nis. Tha sin sgràthail fhèin math, cha bhiodh gainnead de naidheachdan às an eilean a dh’ aithghearr. Nach buidhe dhuinn. Greas ort, innis dhuinn dè tha dol! ;-)

 
At 2:33 AM, Blogger CeolnanTeud said...

Tha e samhach an seo.... Saoil mi, ma tha daoine a' coimhead air. Uill, se di-luain eile a th' ann agus feumaidh sinn falbh a dh' aithghearr ... Co - dhiu, tha a' ghrian a' dearsadh agus tha e blath. Tha an t-samhraidh ann fhathast :-).

 
At 3:22 AM, Blogger Graisg said...

Tha a h-uile càil sàmhach an-dràsta. Chan eil mòran a’ dol air adhart air na fòrams SG no Gaelisch DE cuideachd.

 
At 3:35 PM, Blogger Eilidh said...

càit' a bheil ceòlnan teud a'seinn?

 
At 4:20 PM, Blogger CeolnanTeud said...

Sgriobh Uilleam Rois an t-oran seo aig deireadh den 19mh linn. Tha e ag innse mu dheidhinn an t-am a thuit e le nighean og a choinnich e aig ceilidh ann an Steornobhagh. Bha esan as an t- Eilean Sgitheanach co-dhiu.

Uill, bha ceilidh againn feasgar haoine ann am Braighe agus bha sin uabhasach snog. Bha spors mor againn agus chaidh a h-uile rud gu math - Ellen Vannin mar as abhaist burach uabhasach ... hihi. Ceart, chan e orain fharpais a th' ann an t-oran seo agus tha mi toillichte mu dheidhinn. Bidh Mod ann an Ceann Loch Gilp an ath Di-Sathairne agus tmd gun teid a h-uile rud gu math.

 
At 4:26 AM, Blogger waltermartin4704 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

 
At 3:12 PM, Blogger mona said...

hmm, dè tha tachairt an-seo? :) bu toigh leam tuilleadh a leughadh...
dùrachdan às a' ghearmailt,
mona

 
At 4:25 PM, Blogger shawnflynn0688 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

 
At 4:49 PM, Blogger matthewdean40412946 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

 

Post a Comment

<< Home