Thursday, August 18, 2005

Feasgar luain ...

Is mi air chuairt ... Oh uill, saoil mi ma deannain sin ;-). Mar as abhaist teid mi dhan obair. An drasda tha mi ag obair feasgar luain :(, mar sin cha bhi tide agam airson cuairt di-luain no moran eile . Oh - chan eil sin ceart ... tha mi a' seinn :-). Tha Coisir Sgire Phort Righ a' tighinn comhla feasgar luain agus saoil mi ma bhios duine sam bith a ' cantail ... " gun cualas fuaim nach buathach leam..". Chan eil teud againne ... ach co-dhiu, tha sinn a' deanamh deiseil airson am mod ann an Earradh Gaidheal ann an t-sultain.

Ma thilleas sibh agus nuair a bheil uidh agaidh, carson nach innis sibh dhomh de ni sibhse feasgar luain? Agus ma tha sibh ag iarraidh, innsidh mi an sgeuladh bhon oran seo dhaibhse an ath thuras :-).